ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการใช้บริการ
แอปพลิเคชัน น่ำเอี๊ยง (NumEiang)

ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการใช้บริการแอปพลิเคชัน น่ำเอี๊ยง (NumEiang) นี้ (“ข้อกำหนดและเงื่อนไข”) ได้ระบุถึงข้อกำหนดและเงื่อนไขในการให้บริการต่าง ๆ บนแอปพลิเคชัน น่ำเอี๊ยง (NumEiang) (“แอปพลิเคชัน”) ของ บริษัท น่ำเอี๊ยง กรุ๊ป จำกัด (“บริษัท” หรือ “เรา”) เพื่อให้ท่านผู้ใช้บริการ (โดยแต่ละรายจะเรียกว่า “ผู้ใช้” หรือ “ท่าน” ขึ้นอยู่กับเนื้อหา) รับทราบและเข้าใจถึงการเข้าใช้งานบริการต่าง ๆ ที่บริษัทมีให้เลือกใช้บนแอปพลิเคชันของบริษัท

 1. ขอบเขตของข้อกำหนดและเงื่อนไข
  ท่านยินยอมและตกลงที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไขตามที่ได้กำหนดไว้ในข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้หรือใน ข้อกำหนดและเงื่อนไขที่อาจมีการแก้ไขเพิ่มเติมในอนาคตโดยบริษัทและการเข้าใช้งานแอปพลิเคชันของเรา เราจะถือว่าท่านได้อ่านข้อกำหนดละเงื่อนไขฉบับนี้ ยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขทั้งหมด และตกลงที่จะ ผูกพันตามข้อตกลงนี้ รวมถึงนโยบายความเป็นส่วนตัวของบริษัท หากท่านไม่ยินยอมที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไขของ ข้อตกลงนี้จะส่งผลให้ท่านไม่ได้รับอนุญาตในการเข้าใช้บริการบนแอปพลิเคชันของบริษัท

 2. การสร้างบัญชีสมาชิก
  หากผู้ใช้ได้ทำการสร้างบัญชีผู้ใช้บนแอปพลิเคชันของเรา ท่านมีหน้าที่ในการรักษาความปลอดภัยของ บัญชีของท่านและท่านต้องรับผิดชอบต่อกิจกรรมทั้งหมดที่เกิดขึ้นภายใต้การใช้งานบัญชีสมาชิกหรือการดำเนินการอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับบัญชีสมาชิกนั้น โดยเราไม่มีหน้าที่ในการดูแลและตรวจสอบบัญชีสมาชิกใหม่ก่อนที่ท่านจะลง ชื่อเข้าใช้และใช้บริการของเรา การให้ข้อมูลติดต่อที่เป็นเท็จไม่ว่าประเภทใดก็ตามอาจส่งผลให้บัญชีของท่านถูกยุติ การใช้งานบนแอปพลิเคชันของเรา นอกจาก นี้ท่านต้องแจ้งให้เราทราบทันทีเมื่อบัญชีของท่านถูกนำไปใช้โดยไม่ได้ รับอนุญาตหรือการละเมิดความปลอดภัยอื่น ๆทั้งนี้ ทางเราจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการกระทำหรือการละเว้นใด ๆ ของท่าน เราอาจระงับ ปิดการลงชื่อเข้าใช้งานแอปพลิเคชันหรือลบบัญชีสมาชิกของท่าน (หรืออย่างใดอย่างหนึ่ง) หากเรา พิจารณาว่าท่านได้ละเมิดข้อกำหนดใด ๆ ของข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้หรือการกระทำของท่านมีแนวโน้มที่จะ ทำลายชื่อเสียงและค่าความนิยมของเรา หากเราลบบัญชีของท่านด้วยเหตุผลข้างต้นท่านจะไม่สามารถลงทะเบียน ใหม่เพื่อใช้บริการของเราได้และทางเราจะไม่ทำการคืนค่าบริการที่ท่านได้ชำระ

 3. รายละเอียดของการให้บริการ
  การให้บริการโดยบริษัท มีดังต่อไปนี้
  3.1 ปฏิทินไทย-จีน-สากล พร้อมฟังก์ชันการแจ้งเตือนวันสำคัญต่าง ๆ ล่วงหน้า พร้อมการบันทึกโน้ตและการบันทึกเสียง และ
  3.2 การให้คำปรึกษาหรือข้อแนะนำเกี่ยวกับขั้นตอนการดำเนินการหรือวันที่ในการเริ่มทำกิจกรรมสำคัญต่าง ๆ
  ทั้งนี้ หากท่านเลือกใช้บริการข้อ 3.1 ท่านสามารถเลือกได้ว่าจะทำการชำระค่าธรรมเนียมการใช้บริการ ในรูปแบบการชำระเงินแบบต่อเนื่อง (Subscription) ไปจนกว่าท่านจะทำการยกเลิกการใช้บริการดังกล่าวหรือชำระล่วงหน้าก่อนการใช้บริการแบบรายครั้งตามรายละเอียดที่ได้กำหนดไว้ในข้อ 6 ของข้อตกลงและเงื่อนไขฉบับนี้ในส่วนของบริการข้อ 3.2 ท่านจะได้รับบริการดังกล่าวภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 วันทำการ หลังจากที่ท่านได้ทำการกรอกข้อมูลรายละเอียดที่บริษัทร้องขอและชำระค่าบริการตามที่กำหนดไว้ในข้อ 6 ของข้อตกลงและเงื่อนไขฉบับนี้ โดยบริษัทจะทำการเรียกชำระค่าธรรมเนียมการให้บริการดังกล่าวผ่านการโอนชำระเงินหรือการชำระผ่านระบบออนไลน์ (online payment platform)

 4. การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
  บริษัทจะเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ท่านได้ให้แก่บริษัทด้วยความระมัดระวัง และเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวของบริษัท ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของข้อกำหนดและ เงื่อนไขการให้บริการฉบับนี้ ท่านสามารถศึกษาเพิ่มเติมนโยบายความเป็นส่วนตัวของบริษัทได้ที่ http://numeiang.com/privacypolicy

 5. คำรับรองของผู้ใช้
  ผู้ใช้ขอให้คำรับรองว่า

  1. ข้อมูลของผู้ใช้ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการเป็นข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นความจริงทั้งหมด2. เป็นผู้มีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ในขณะที่ทำการสมัครสมาชิกหรือใช้บริการบนแอปพลิเคชัน ผู้ใช้ขอรับรองว่าได้รับความยินยอมจากผู้ปกครองหรือผู้ที่มีอำนาจจัดการแทนตามกฎหมายหากมีอายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูณ์ก่อนการใช้บริการ
  3. จะยอมรับและพึงพอใจในผลลัพธ์ที่ได้จากการให้บริการของบริษัทโดยไม่ขัดข้องใจใด ๆ
  4. จะไม่บิดเบือนข้อมูล ทำให้เกิดความเข้าใจผิดที่ทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียง หรือเผยแพร่ข้อมูลอันเป็นเท็จ โดยเจตนาให้บริษัทได้รับความเสียหาย
  5. จะไม่อัปโหลดหรือส่งไวรัสหรือรหัสที่เป็นอันตรายประเภทอื่นที่จะหรืออาจใช้ในลักษณะใด ๆ ที่จะส่งผลกระทบต่อการบริการหรือการใช้งานแอปพลิเคชันของบริษัท
  6. จะไม่กระทำการอันเป็นการสร้างอุปสรรคในการให้บริการของบริษัท
  7. จะไม่ใช้แอปพลิเคชันโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อผลประโยชน์ทางการค้าในนามส่วนตัวหรือในนามของบุคคลอื่นหากท่านกระทำหรือดำเนินการเพื่อประโยชน์ทางการค้าผ่านแอปพลิเคชัน ท่านจะต้องรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อคู่ค้าในเรื่องในเรื่องดังกล่าว
  8. จะไม่กระทำการละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาใด ๆ ของบริษัท
  9. จะไม่กระทำการใด ๆ ซึ่งทำให้บริษัทอาจมีส่วนเกี่ยวข้องในข้อพิพาทหรือข้อเรียกร้องหรือกระทำการ อื่นใดที่บริษัท พิจารณาแล้วว่าไม่เหมาะสม ทำให้บริษัทเสื่อมเสียชื่อเสียง และ/หรือได้รับความเสียหาย
  10. จะไม่กระทำการใด ๆ ที่ฝ่าฝืนต่อข้อตกลงและเงื่อนไขฉบับนี้ กฎหมาย ข้อบังคับ หรือระเบียบใด ๆ ภายในประเทศ
  11. จะปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

 6. การชำระเงินค่าบริการ

  ท่านจะต้องชำระค่าธรรมเนียมโดยการชำระผ่านการฝาก/โอนเงินสดเข้าบัญชีธนาคารที่บริษัทกำหนดหรือโดยการชำระผ่านระบบออนไลน์ (online payment platform) ตามอัตราค่าบริการที่ได้แสดงไว้บนแอปพลิเคชันของบริษัทหรือตามที่ได้รับแจ้งจากบริษัทบริษัทตามบริการที่ท่านเลือกใช้ นอกจากนี้ หากท่านทำการชำระโดยการโอนเงินสดเข้าบัญชีธนาคาร บริษัทมีความจำเป็นที่จะต้องร้องขอให้ท่านทำการนำส่งหลักฐานการโอนเงินดังกล่าวให้แก่บริษัทผ่านช่องทางที่บริษัทกำหนดเพื่อให้บริษัทตรวจสอบต่อไปได้ว่าจำนวนเงินที่โอนดังกล่าวมาจากที่ไหน เพื่อระบุตัวตนของผู้โอนเงินดังกล่าว และเพื่อเก็บเป็นหลักฐานในการทำธุรกรรมกับบริษัท

  ทั้งนี้ รูปแบบการชำระค่าบริการจะขึ้นอยู่กับบริการที่ท่านได้เลือกใช้ โดยสามารถแบ่งออกเป็น 2 (สอง) รูปแบบดังต่อไปนี้
  1. หากท่านเลือกใช้บริการตามข้อ 3.1 ท่านสามารถเลือกรูปแบบการชำระเงินค่าบริการของท่านได้ว่าจะชำระค่าบริการแบบต่อเนื่องผ่านการตัดเงินทางบัญชีธนาคารหรือบัตรเครดิต หรือชำระค่าบริการตามที่มีการเรียกเก็บจากบริษัทอย่างต่อเนื่องจนกว่าท่านจะทำการยกเลิกการใช้บริการดังกล่าว หรือเลือกเป็นรูปแบบการชำระเป็นรายครั้งก่อนรอบการใช้บริการโดยการชำระผ่านการฝาก/โอนเงินสดเข้าบัญชีธนาคารที่บริษัทกำหนดหรือโดยการชำระผ่านระบบออนไลน์

  2. หากท่านเลือกใช้บริการตามข้อ 3.2 ท่านจะต้องชำระค่าบริการก่อนที่ท่านจะใช้บริการในแต่ละครั้งโดยการชำระผ่านการฝาก/โอนเงินสดเข้าบัญชีธนาคารที่บริษัทกำหนดหรือโดยการชำระผ่านระบบออนไลน์

  กรณีเกิดความความผิดพลาดหรือเกิดปัญหาเกี่ยวกับการชำระค่าบริการ ท่านตกลงว่าจะไม่ยกเหตุขัดข้อง ดังกล่าวมาใช้เป็นข้อเรียกร้องค่าเสียหายหรือค่าชดเชยใด ๆ จากบริษัท

  บริษัทขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงบริการและอัตราค่าบริการได้ตลอดเวลา โดยไม่ต้องแจ้งหรือ ขอความยินยอมจากท่าน

  7. นโยบายการคืนเงินค่าบริการ
  บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าบริการที่ท่านได้ชำระเพื่อการใช้บริการของบริษัท อย่างไรก็ตาม หากท่านมีข้อสงสัยเกี่ยวกับนโยบายการคืนเงินค่าบริการของบริษัท ท่านสามารถติดต่อบริษัทได้ผ่านเบอร์โทรศัพท์ 02-214-3648

  8. การยกเลิกการให้บริการ
  หากท่านเลือกใช้บริการตามข้อ3.1ท่านสามารถทำการยกเลิกการใช้บริการก่อนครบกำหนดชำระ ค่าบริการในรอบถัดไปได้ อย่างไรก็ตาม หากท่านเลือกใช้บริการตามข้อ 3.2 บริการดังกล่าว จะไม่สามารถถูกยกเลิกได้หากบริษัทได้ให้บริการภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ในรายละเอียดตามข้อ 3.

  9. ความถูกต้องและสมบูรณ์ของข้อมูล
  ในบางโอกาสข้อมูลที่แสดงบนแอปพลิเคชันอาจมีข้อผิดพลาดเช่น มีการสะกดผิด ความไม่ ถูกต้องของข้อมูล หรือการละเว้นในบางจุดที่อาจมีความเกี่ยวข้องไปถึงโปรโมชั่นและข้อเสนอ เราขอสงวนสิทธิ์ใน การแก้ไขข้อผิดพลาด ความไม่ถูกต้อง หรือการละเว้นใด ๆ เพื่อการเปลี่ยนแปลง อัปเดตข้อมูลหรือยกเลิกการ ให้บริการหากข้อมูลใด ๆ บนแอปพลิเคชันหรือบริการที่เกี่ยวข้องมีความไม่ถูกต้องเมื่อใดก็ได้โดยไม่ต้อง แจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า

  10. สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา
  บริษัทมีความเป็นเจ้าของหรือมีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาบนแอปพลิเคชันของบริษัทแต่เพียงผู้เดียว ห้ามมิให้ผู้ใดทำซ้ำ โอน เปลี่ยนแปลง แก้ไข เผยแพร่ หรือในรูปแบบอื่นๆ ไม่ว่าทั้งหมดหรือแต่บางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัทโดยเด็ดขาด

  11. ข้อจำกัดความรับผิดชอบของบริษัท
  บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในความรับผิดชอบสำหรับกรณีดังต่อไปนี้

  1. บริษัทจะไม่รับผิดชอบหากไม่สามารถให้บริการได้ภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้อันเนื่องมาจากเหตุสุ วิสัยที่มิอาจหลีกเลี่ยงได้
  2. บริษัทจะไม่รับผิดชอบเกี่ยวกับการระงับหรือข้อบกพร่องในการใช้บริการเนื่องมาจากผลทางกฎหมาย ใดหรือการกระทำผิดกฎหมายของผู้ใช้บริการ
  3. บริษัทจะไม่รับผิดชอบในความล่าช้าของการแจ้งเตือนรายวันบนแอปพลิเคชันของบริษัทอัน เนื่องมาจากเหตุขัดข้องที่บริษัทได้มีการแจ้งท่านไว้แล้วล่วงหน้า
  4. บริษัทจะไม่รับผิดชอบเกี่ยวกับความน่าเชื่อถือ ความแม่นยำ ของการให้บริการของบริษัท

  12. การชดใช้ค่าเสียหาย
  ท่านตกลงที่จะชดใช้ค่าเสียหายที่ได้เกิดขึ้นจากข้อเรียกร้อง ความสูญเสีย ความรับผิด การเรียกร้องสิทธิ์ หรือค่าใช้จ่าย(รวมถึงค่าทนายความ)ดำเนินการข้อพิพาทหรือข้อเรียกร้องใดๆที่ถูกกล่าวหาต่อบริษัทอันเป็นผล มาจากการฝ่าฝืนคำรับรับรองของท่านในข้อ 5.

  13. การแยกข้อสัญญาส่วนที่เป็นโมฆะออกจากส่วนที่ไม่เป็นโมฆะ
  สิทธิและข้อจำกัดทั้งหมดที่มีอยู่ในข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้อาจถูกใช้ มีผลบังคับใช้และมีผลผูกพัน เฉพาะในขอบเขตที่ข้อจำกัดนั้นไม่ละเมิดกฎหมายที่เกี่ยวข้องใด ๆ และตั้งใจที่จะจำกัดในขอบเขตที่จำเป็นเพื่อที่จะ ไม่ทำให้ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ผิดกฎหมาย ไม่ถูกต้อง หรือไม่สามารถบังคับใช้ได้หากข้อกำหนดและเงื่อนไข หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้จะถือว่าผิดกฎหมายไม่ถูกต้องหรือไม่สามารถบังคับใช้ได้โดยศาลที่มีอำนาจ คู่สัญญาตกลงว่าข้อตกลงส่วนที่เหลือจะถือเป็นข้อตกลงที่ยังคงมีผลบังคับใช้อย่างสมบูรณ์

  14. การเปลี่ยนแปลงและการแก้ไข
  บริษัทขอสงวนสิทธิในการใช้ดุลพินิจแต่ฝ่ายเดียวที่จะแก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติมตัดทอน ข้อกำหนดและ เงื่อนไขฉบับนี้ตามที่บริษัทเห็นสมควรเป็นครั้งคราวด้วยการแจ้งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวบนแอปพลิเคชันและ/หรือผ่านช่องทางต่าง ๆ ที่ผู้ใช้ได้ให้บริษัทเอาไว้ เช่น เบอร์โทรศัพท์ ข้อความ SMS อีเมล แอปพลิเคชัน LINE ซึ่งท่านมีหน้าที่ติดตามการแก้ไขเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ อยู่เสมอทั้งนี้ หากภายหลังการแก้ไขเปลี่ยนแปลง ดังกล่าวแล้ว ท่านยังคงใช้บริการหรือเข้าใช้แอปพลิเคชันอยู่ถือว่าท่านได้ตกลงยอมรับตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ ได้มีการเปลี่ยนแปลงนั้นแล้วอย่างไม่มีเงื่อนไขท่านไม่อาจอ้างเหตุในการไม่ทราบถึงการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวมา เป็นเหตุในการฝ่าฝืนข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ได้

  15. กฎหมายที่ใช้บังคับ
  ข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้อยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายแห่งราชอาณาจักรไทย บรรดาข้อพิพาททั้งหมดที่เกิดขึ้นจากการใช้บริการของบริษัทให้อยู่ภายใต้ขอบเขตอำนาจของศาลในราชอาณาจักรไทยเท่านั้น

  16. ติดต่อบริษัท
  หากท่านมีคำถามเกี่ยวกับข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ตลอดจนต้องการส่งข้อร้องเรียนใด ๆ เกี่ยวกับ การบริการ ท่านสามารถติดต่อบริษัทได้ผ่านช่องทางดังต่อไปนี้

  บริษัท น่ำเอี๊ยง กรุ๊ป จำกัด
  สถานที่ติดต่อ: 479/20 ตรอกสลักหิน แขวงรองเมือง เขตประทุมวัน กรุงเทพมหานคร
  อีเมล: admin@numeiang.com
  เว็บไซต์: www.numeiang.com
  เบอร์โทรศัพท์: 02-214-3648

Scroll to Top