หนังสือการขอความยินยอมในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อใช้สำหรับการตลาด

บริษัท น่ำเอี๊ยง กรุ๊ป จำกัด (“บริษัท”) จะเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ท่านได้ให้ไว้กับบริษัทโดยจะเป็นไปตามรายละเอียดวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

  1. ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีการประมวลผล
    1.1 ข้อมูลใช้ในการระบุตัวตนของท่าน เช่น ชื่อ นามสกุล อายุ วันเดือนปีเกิด เพศ สถานะภาพสมรส เป็นต้น
    1.2 ข้อมูลการติดต่อ เช่น ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล เป็นต้น
    1.3 ข้อมูลการติดต่อผ่านสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) เช่น LINE ID Facebook account เป็นต้น
  2. วัตถุประสงค์การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทจะจัดเก็บ ใช้ ปกป้องข้อมูลและความเป็นส่วนตัวของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ในการส่งข้อมูลข่าวสาร ข้อมูลทางด้านการให้บริการของบริษัท หรือ การนำเสนอสินค้าที่คาดว่าท่านอาจสนใจ กรุณาติ๊กช่องด้านล่างนี้หากท่านรับทราบและยินยอมให้บริษัทติดต่อท่านต่อไป

ข้าพเจ้ายืนยันติดตามรับข่าวสาร การแจ้งสิทธิประโยชน์ รายการส่งเสริมการขายต่าง ๆ การดำเนินกิจกรรมทางการตลาด การเชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ของบริษัทและสื่อสารเกี่ยวกับกิจกรรมดังกล่าว รวมทั้งนำเสนอสินค้าหรือบริการต่าง ๆ ของบริษัทและสื่อสารเกี่ยวกับกิจกรรมดังกล่าว รวมทั้งนำเสนอสินค้าหรือบริการต่าง ๆ ให้แก่ข้าพเจ้าผ่านทาง ข้อความ SMS อีเมล ไปรษณีย์ แอพพลิเคชั่น LINE, Facebook หรือช่องทางออนไลน์อื่น ๆ

ทั้งนี้ หากท่านมีความประสงค์จะขอถอนความยินยอมที่ท่านได้ให้ไว้กับบริษัท ท่านสามารถทำได้โดยการแจ้งบริษัทฯ ไปที่ admin@numeiang.com

หากท่านไม่ให้ความยินยอม ท่านยังคงสามารถติดต่อและใช้บริการของบริษัทตามนิติสัมพันธ์ที่ท่านมีอยู่กับบริษัทได้ต่อไป อย่างไรก็ตาม ท่านอาจไม่ได้รับการอำนวยความสะดวกหรือพลาดสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ที่ท่านอาจจะได้รับจากบริษัทเป็นได้ (ท่านสามารถศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปกป้องความเป็นส่วนตัวของท่านได้ที่หน้าhttp://numeiang.com/consent

ท่านยินยอมที่จะให้บริษัทจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านและใช้งานเพื่อวัตถุประสงค์ดังที่ได้กล่าวข้างต้น

น่ำเอี๊ยงจะไม่ส่งต่อข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถูกเก็บข้อมูลเจ้าของข้อมูลให้แก่บุคลที่สามซึ่งเป็นบุคคลภายนอกกลุ่มบริษัทน่ำเอี๊ยงไม่ว่ากรณีใดๆ โดยไม่ได้รับความยินยอมจากผู้ถูกเก็บข้อมูลเจ้าของข้อมูล

Scroll to Top