ฤกษ์งามยามดี คืออะไร

เราอาจเคยได้ยินคำว่า “ฤกษ์ดี” “ฤกษ์มงคล” “ฤกษ์ยามงามดี” มาบ้างแล้ว เมื่อต้องการแต่งงาน เปิดกิจการ ขึ้นบ้านใหม่ หรือซื้อรถก็ต้องไปดูฤกษ์ดีก่อนเสมอเพื่อให้เกิดความสิริมงคลในชีวิต ถือเป็นการเริ่มต้นที่ดีตั้งแต่ก้าวแรก แล้ว “ฤกษ์ยามงามดี” ที่ว่านี้คืออะไร น่าเชื่อถือหรือไม่ วันนี้เรามีคำตอบ

ความหมายของฤกษ์งามยามดี คำว่า “ฤกษ์” ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔ ให้คำนิยามไว้ว่า “คราว หรือเวลาที่กำหนดซึ่งคาดว่าจะให้ผล เช่น ฤกษ์ดี ฤกษ์มงคล มักนิยมใช้ในทางที่ดี เช่น หาฤกษ์แต่งงาน หาฤกษ์คลอดบุตร”
ดังนั้น ฤกษ์งามยามดี คือช่วงเวลาที่เหมาะสมกับการประกอบพิธีมงคลต่างๆ เพื่อให้การดำเนินพิธีตลอดจนชีวิตของผู้ที่เกี่ยวข้องมีความสงบสุข ราบรื่น และเจริญรุ่งเรืองสืบไป

ฤกษ์งามยามดีมาจากไหน?
“ฤกษ์งามยามดี” มาจากการคำนวณทางโหราศาสตร์หลากหลายแขนงของแต่ละพื้นที่ โดยสำนักโหราศาสตร์น่ำเอี๊ยง ใช้การคำนวณทางโหราศาสตร์จีน โดยการนำ วัน เดือน ปี และเวลาเกิด มาทำการขึ้นดวงแผนภูมิสวรรค์ หรือที่เรียกว่า โป๊ยหยี่สี่เถียว (八字四住) จากนั้นเลือกสรรฤกษ์งามยามดีอย่างพิถีพิถันในกรอบของช่วงเวลาที่ต้องการทำพิธี โดยเลือกวันที่มีดวงดาวมงคลเคลื่อนตัวมาอยู่ในช่วงเวลาที่ดีที่สุดเพื่อส่งเสริมพิธีนั้นๆ เช่น พิธีแต่งงาน พิธีขึ้นบ้านใหม่ พิธีตั้งตี่จู่เอี๊ยะ และหลีกเลี่ยงวันร้ายต่างๆ เช่น วันอุบาทว์ วันกาลกิณี รวมถึงวันที่ชงกับเจ้าตัวและคนสำคัญในครอบครัว

ฤกษ์งามยามดีเชื่อถือได้แค่ไหน?
นับตั้งแต่อดีต มนุษย์มีการสังเกต จดจำ และบันทึกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ทั้งการเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติ การโคจรของดวงดาว ตลอดจนเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์สืบต่อกันมาอย่างยาวนานนับพันๆ ปี จนเกิดเป็นหลักการความรู้อันทรงคุณค่า จะเห็นได้ว่าเหตุการณ์ใดที่เกิดขึ้นซ้ำๆ มักมีสาเหตุและปัจจัยที่คล้ายคลึงกัน

ดังนั้นเหตุการณ์ที่เคยเกิดขึ้นในอดีต ก็มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นในอนาคต เมื่อมีเงื่อนไขและความเป็นไปในทำนองเดียวกัน บันทึกที่ผ่านการสังเกตมาอย่างยาวนานจึงมีส่วนช่วยในการทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้น และคำนวณหาฤกษ์งามยามดีที่เหมาะสม หลีกเลี่ยงฤกษ์ร้ายที่ส่งผลเสียในพิธีสำคัญซึ่งยังคงมีอิทธิพลต่อการดำเนินกิจกรรมในชีวิตมาจวบจนถึงปัจจุบัน

บทความล่าสุด

บทความที่เกี่ยวข้อง

Scroll to Top