ไหว้ผีไม่มีญาติ

Worshiping ghosts without relatives