top of page

Term and Condition

ข้อตกลงและเงื่อนไข
การใช้โค้ด (Redeem Code)

ข้อกำหนดและเงื่อนไขใน “การใช้โค้ดโปรโมชัน” จากบริการแอปพลิเคชัน น่ำเอี๊ยง (NumEiang) นี้ ("ข้อกำหนดและเงื่อนไข") ได้ระบุถึงข้อกำหนดและเงื่อนไขในการ “Redeem Code” บนแอปพลิเคชัน น่ำเอี๊ยง (NumEiang) (“แอปพลิเคชัน”) ของ บริษัท น่ำเอี๊ยง กรุ๊ป จำกัด ("บริษัท" หรือ “เรา”)  เพื่อให้ท่านผู้ใช้บริการ (โดยแต่ละรายจะเรียกว่า "ผู้ใช้" หรือ “ท่าน” ขึ้นอยู่กับเนื้อหา) รับทราบและเข้าใจถึงการเข้าใช้งานบริการต่าง ๆ ที่บริษัทมีให้เลือกใช้บนแอปพลิเคชันของบริษัท

การใช้รหัส “Redeem Code” มีข้อกำหนดและเงื่อนไข ดังนี้

 1. การใช้รหัส “Redeem Code” บนแอปพลิเคชันมือถือ Num Eiang Application เท่านั้น

 2. ผู้ใช้งานสามารถใช้รหัสที่ได้รับ เพียง 1 ครั้ง ต่อ 1 บัญชี app ต่อ 1 บัญชี App Store

 3. ขอสงวนสิทธิ์การเข้าร่วมกิจกรรมนี้ เฉพาะผู้ใช้โทรศัพท์มือถือในระบบปฏิบัติการ IOS เท่านั้น

 4. รหัสที่ท่านได้รับมีระยะเวลากำหนดให้การใช้งาน ควรกรอกรหัสภายในระยะเวลาที่กำหนดก่อนหมดอายุ

 5. ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก/เปลี่ยนแปลง แพ็กเกจที่เข้าร่วมรายการ ภายหลังจากท่านได้ดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว โดยงดคืนเงินทุกกรณี

 6. หากท่านมีคำถามเกี่ยวกับข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ตลอดจนต้องการส่งข้อร้องเรียนใด ๆ เกี่ยวกับ การบริการ ท่านสามารถติดต่อบริษัทได้ผ่านช่องทางดังต่อไปนี้
  บริษัท น่ำเอี๊ยง กรุ๊ป จำกัด
  สถานที่ติดต่อ: 479/20 ตรอกสลักหิน แขวงรองเมือง เขตประทุมวัน กรุงเทพมหานคร
  อีเมล: admin@numeiang.com
  เว็บไซต์: www.numeiang.com
  เบอร์โทรศัพท์: 02-214-3648

หมายเหตุ : ขอสงวนสิทธิในการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนฯ ในการใช้ Redeem Code ทั้งหมดหรือแต่บางส่วนไม่ว่าในเวลาใด ตามที่ทาง น่ำเอี๊ยง (NumEiang) เห็นสมควร ทั้งนี้ โดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้าแก่ผู้ใช้

Who Are We
bottom of page