ตัวอย่างเนื้อดูดวง
ตัวอย่างเนื้อบันทึก

จัดจำหน่ายเนื้อปฏิทิน

1. เนื้อดูดวง  ขนาด  ตัด 2

     (43 X 31 นิ้ว)

2. เนื้อดูดวง  ขนาด  ตัด 4

     (21.5 X 15.5 นิ้ว)

3. เนื้อบันทึก ขนาด  ตัด 4

      (21.5 X 15.5 นิ้ว)

จำนวนชุด

  •  500   ชุด (ขั้นต่ำ)

  •  1000 ชุด

© 2019 Num Eiang Astrology  All rights reserved.