ใบงานวันแม่แห่งชาติ

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการประกวดวาดภาพระบายสี

 ภายใต้หัวข้อ “ วันสำคัญของเรา ” ชิงทุนการศึกษา และ ของรางวัล

 ระดับชั้นอนุบาล และ ประถมศึกษา อายุไม่เกิน 12 ปี


 

1) ชื่อโครงการการประกวดวาดภาพระบายสี หัวข้อ “ วันสำคัญของเรา ”


 

2) หลักการและเหตุผล ศิลปะมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมศักยภาพการเติบโตของเด็กและเยาวชน โดยเฉพาะการแสดงออกทางด้าน อารมณ์ ความรู้สึกนึกคิด จินตนาการ และความคิดสร้างสรรค์ ด้วยตระหนักถึงความสำคัญดังกล่าว โหราศาสตร์น่ำเอี้ยง ซึ่งเป็นบริษัทในเครือ บริษัท วรศิลป์กราฟฟิค ผลิตสินค้าและบริการ ปฏิทินน่ำเอี้ยง ไทย-จีน ขอเชิญน้องๆอายุไม่เกิน 12 ปี มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมการประกวดวาด ภาพระบายสีภายใต้หัวข้อ “วันสำคัญของเรา ” 


 

บริษัทฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า โครงการนี้จะเป็นแรงกระตุ้นให้เด็กและเยาวชน ได้เรียนรู้ ถ่ายทอดความคิด จินตนาการเกี่ยวกับวันสำคัญต่างๆของไทย และความรู้สึกผ่านผลงานศิลปะ เสริมสร้างประโยชน์ให้แก่เด็กๆและเยาวชนที่สนใจในการวาดภาพระบายสี ได้มีโอกาสแสดงความสามารถด้านศิลปะอย่างถูกต้องและสร้างสรรค์ พร้อมช่วยผลักดันให้เยาวชนได้ฝึกฝนทักษะใน การสร้างสรรค์ศิลปะ เรียนรู้วันสำคัญของประเทศ ไทย จีน และ สากล ที่มีคุณค่าทางวัฒนธรรมอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นรากฐานสำคัญของการพัฒนาประเทศต่อไป 


 

3) วัตถุประสงค์

 - เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้สร้างสรรค์ผลงานศิลปะ ที่ส่งเสริมจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์มากยิ่งขึ้น

 - เพื่อเสริมสร้างประโยชน์ให้แก่เด็กและเยาวชนที่สนใจในการวาดภาพระบายสี ได้มีโอกาสแสดง ความสามารถด้านศิลปะอย่างถูกต้องและสร้างสรรค์

 - เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุด 


 

4) กลุ่มเป้าหมาย

 - นักเรียนที่อายุไม่เกิน 12 ปี


 

5) วัน – เวลาในการจัดกิจกรรม

 ตั้งแต่ เดือน กรกฎาคม – เดือนสิงหาคม 2563 แบ่งเป็น

 - ช่วงเวลาประชาสัมพันธ์กิจกรรม 5 กรกฎาคม  – 5 สิงหาคม 2563

- ระยะเวลาส่งผลงาน 5 กรกฎาคม  – 5 สิงหาคม 2563

- หมดเขตการส่งงาน ตามที่แต่ละหัวข้อระบุ (ดูที่โพสผลงาน)โดยยึดยามเวลาตามที่ระบบ Facebook ระบุ

 - ประกาศผล 12 สิงหาคม 2563


 

6) คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าประกวด

 - ผู้สมัครเข้าแข่งขันต้องอายุไม่เกิน 12 ปี

 

7) กติกาการประกวด

 - ภาพผลงานของผู้เข้าประกวด ต้องเป็นผลงานใหม่ที่ทำด้วยฝีมือและความคิดของผู้เข้าประกวดเอง ไม่ได้ลอกเลียน หรือดัดแปลงมาจากผู้อื่น และผลงานนั้นต้องไม่เคยนำออกแสดง ประกวด ตีพิมพ์ หรือเผยแพร่ในสื่อใดๆ มาก่อน

 - ผู้สมัครเข้าประกวด จะต้องวาดภาพเพิ่มเติมจากเอกสารที่มอบให้ตามจินตนาการในหัวข้อ “ วันสำคัญของเรา ” โดยสามารถสร้างสรรค์ผลงานวาดภาพระบายสีได้ตามจินตนาการ 

- ภาพวาดนั้นจะต้องห้ามมีการขีดทับ หรือบดบังตัวอักษรที่กำหนด ภาพต้องสื่อความหมายว่า “วันสำคัญของเรา” ตามหัวข้อในแต่ละวันสำคัญ

 - ผลงานที่ส่งเข้าประกวดไม่จำกัดประเภทสีที่ใช้ สามารถแต่งเติมเทคนิคการวาดภาพอื่นๆ มาใช้ประกอบได้ตาม ความคิดสร้างสรรค์ 

- สำหรับผู้สมัครเข้าแข่งขันที่ส่งผลงานมากกว่า 1 ชิ้น ผู้จัดการประกวดขอสงวนสิทธิ์ในการมอบรางวัลสูงสุดเพียง รางวัลเดียวเท่านั้น 

- ภาพผลงานที่เข้าแข่งขันทุกภาพของผู้สมัครเข้าแข่งขันต้องมีรายละเอียดดังนี้ ระบุชื่อ – นามสกุล, อายุ, เบอร์โทรศัพท์ ไว้ในมุมที่บริษัทกำหนด 


 

8) วิธีการส่งผลงานเข้าประกวด 

- ผู้เข้าประกวดสามารถส่งผลงานในคอมเม้นต์ใต้โพสพร้อมแนบรูปภาพประกวด ตั้งแต่บัดนี้ –วันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๓  

 

9) การพิจารณาตัดสินผลงาน

 โดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 


 

10) คณะกรรมการคัดเลือกและตัดสินผลงาน

 -คณะกรรมการและท่านผู้บริหารในเครือ บริษัท วรศิลป์กราฟฟิค

 

 

11)  รางวัลสำหรับเจ้าของผลงานรวมทั้งสิ้น 6 รางวัล โดยแบ่งเป็นคะแนน 1. คะแนนความสวยงามและความคิดสร้างสรรค์ โดยตัดสินโดยคณะกรรมการ(ไม่อิงยอดถูกใจ) และ 2. Popular vote ที่ได้จากยอดถูกใจ จำนวนทั้งสิน 6 รางวัล ต่อ หัวข้อ "วันแม่แห่งชาติ"

1. รางวัลความสวยงามและจินตนาการ
1.1 รางวัลชนะเลิศความสวยงามและจินตนาการ
- ทุนการศึกษาสำหรับผู้เข้าแข่งขัน 1,000 บาท 
- ใบประกาศนียบัตรรางวัลชนะเลิศอันดับ1
- Colleen สีไม้คอลลีน 72สี มูลค่า 400 บาท สำหรับนักเรียนเจ้าของผลงาน 

1.2 รางวัลรองชนะเลิศความสวยงามและจินตนาการอันดับ 1 
- ทุนการศึกษาสำหรับผู้เข้าแข่งขัน 500 บาท
- ใบประกาศนียบัตรรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
- Colleen สีไม้คอลลีน 72สี มูลค่า 400 บาท สำหรับนักเรียนเจ้าของผลงาน 

1.3 รางวัลรองชนะเลิศความสวยงามและจินตนาการอันดับ 2
- ใบประกาศนียบัตรรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
- Colleen สีไม้คอลลีน 72สี มูลค่า 400 บาท สำหรับนักเรียนเจ้าของผลงาน

2. รางวัล Popular vote
2.1 รางวัลชนะเลิศ Popular vote อันดับที่1
- ทุนการศึกษาสำหรับผู้เข้าแข่งขัน 1,000 บาท
- ใบประกาศนียบัตรรางวัลชนะเลิศอันดับ1
- Colleen สีไม้คอลลีน 72สี มูลค่า 400 บาท สำหรับนักเรียนเจ้าของผลงาน

2.2 รางวัลรองชนะเลิศ Popular vote อันดับ 1
- ทุนการศึกษาสำหรับผู้เข้าแข่งขัน 500 บาท
- ใบประกาศนียบัตรรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
- Colleen สีไม้คอลลีน 72สี มูลค่า 400 บาท สำหรับนักเรียนเจ้าของผลงาน

2.3 รางวัลรองชนะเลิศ Popular vote อันดับ 2
- ใบประกาศนียบัตรรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
- Colleen สีไม้คอลลีน 72สี มูลค่า 400 บาท สำหรับนักเรียนเจ้าของผลงาน


 

**หมายเหตุ

- คำตัดสินของคณะกรรมการฯ ถือเป็นสิ้นสุดและสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาที่จะเพิ่มหรืองดรางวัลใดก็ได้ตามสมควร 

- ผลงานที่ได้รับรางวัลทุกประเภทเป็นกรรมสิทธิ์ของทางบริษัทผู้จัด และบริษัทฯ มีสิทธิ์ในการจัดพิมพ์เผยแพร่ผลงาน

- ผู้ที่ได้รับรางวัลจะต้องแสดงบัตรนักเรียนหรือบัตรประชาชนมารายงานตัว 

- รางวัลทุกรางวัล ทางบริษัทฯ จะเป็นผู้รับผิดชอบชำระภาษี ณ ที่จ่าย ร้อยละ 5 ตามกฎหมาย ให้กับผู้ชนะทุกรางวัล

ทางคณะกรรมการการประกวดขอสงวนสิทธิ์ในการมอบรางวัล 1 รางวัล ต่อผู้เข้าประกวด 1 รางวัลเท่านั้น

- ผู้สนใจสามารถ ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

Facebook fanpage: โหราศาสตร์น่ำเอี้ยง

หรือ LINE@ :@numeiang (มี@)ในวันจันทร์ –ศุกร์ เวลาทำการ 8.00 – 17.00 น.

© 2019 Num Eiang Astrology  All rights reserved.